Nasze zasady :

 1. Dziecko ma zagwarantowane zajęcia w ramach opłaty podstawowej zgodnie z ofertą zajęć zatwierdzonych przez Dyrektora Przedszkola na dany rok szkolny.
 2. Dziecko ma możliwość zapisu na zajęcia dodatkowe zgodnie z ofertą zajęć przewidzianych przez Dyrektora Przedszkola na dany rok szkolny za dodatkową opłatą. Na pierwsze zajęcia z formie zajęć pokazowych może pójść za darmo.
 3. Wszystkie dzieci zapisane do Przedszkola KOLOROWA TRAMPOLINA korzystają z czterech posiłków dziennie: śniadania, II śniadanie, obiadu (zupa i II danie podawane oddzielnie) oraz podwieczorku.
 4. Dzieci należy przyprowadzać do godziny 8.30. Jeżeli dziecko przyprowadzone będzie po godzinie 8.30 należy ten fakt zgłosić telefonicznie nauczycielowi bądź opiekunowi grupy.
 5. Rodzice/Prawni Opiekunowie zobowiązani są do każdorazowego powiadomienia personelu o zachorowaniu lub innej przyczynie nieobecności dziecka.
 6. Każde dziecko ma przypisane mu miejsce w szatni oraz własny leżak (dotyczy dzieci korzystających z drzemki).
 7. Do przedszkola nie wolno przynosić własnych posiłków.
 8. Dziecko mogą przyprowadzać i odbierać Rodzice/Prawni Opiekunowie lub upoważniona przez nich osoba, po uprzednim poinformowaniu placówki i potwierdzeniu zgody na piśmie. Upoważniona osoba w momencie odbioru dziecka musi wylegitymować się dokumentem tożsamości.
 9. Po przyprowadzeniu dziecka do placówki należy wprowadzić je do sali, w której odbywają się zajęcia, aby nastąpił moment przejęcia odpowiedzialności, a Rodzic/Prawny Opiekun był pewien, że dziecko jest pod opieką nauczyciela bądź opiekuna.
 10. Osobom w stanie nietrzeźwym bądź wskazującym na spożycie alkoholu dziecko nie będzie wydane.
 11. Po odebraniu dziecka z przedszkola Rodzic/Prawny Opiekun przebywający na terenie placówki wraz z nim jest odpowiedzialny za jego zachowanie i bezpieczeństwo.
 12. W przypadku nieodebrania dziecka po godzinie zamknięcia przedszkola, opiekun będzie próbował kontaktować się telefonicznie z Rodzicami/Prawnymi Opiekunami dziecka, bądź też z innymi osobami upoważnionymi w Karcie Informacyjnej Dziecka. W razie braku kontaktu ze strony tych osób opiekun zobowiązany jest powiadomić najbliższy komisariat policji.
 13. Za odbiór dziecka po godzinie zamknięcia przedszkola naliczana jest opłata w wysokości 30,00 zł za każde rozpoczęte 30 minut.
 14. W przedszkolu nie podajemy dzieciom lekarstw (z wyjątkiem chorób przewlekłych, potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim).
 15. W przypadku kataru i kaszlu alergicznego Rodzice/Prawni Opiekunowie zobowiązani są przedstawić stosowne zaświadczenie od lekarza alergologa z wyszczególnieniem rodzaju alergii.
 1. W przypadku alergii pokarmowej obowiązkiem Rodzica/Prawnego Opiekuna jest zgłoszenie diety do opiekunów grupy i wypełnienie formularza diety z wyszczególnieniem pełnej listy produktów, na które dziecko jest uczulone. Dietę dziecka można zgłosić i odwołać tylko w formie pisemnej poprzez uzupełnienie formularza diety.
 2. Obowiązkiem nauczyciela/opiekuna jest natychmiastowe powiadomienie Rodziców/Prawnych Opiekunów, jeśli stwierdzi on, że dziecko źle się czuje. Rodzic/Prawny Opiekun jest zobowiązany w trybie natychmiastowym do odebrania dziecka i skonsultowania się z lekarzem.
 3. Na dwór wychodzimy codziennie z wyjątkiem dni, kiedy występują złe warunki atmosferyczne, narażające dziecko na zachorowanie. Są nimi: silny wiatr, opady deszczu lub deszczu ze śniegiem itp. niska temperatura powietrza (poniżej -10 stopni C), inne niesprzyjające warunki pogodowe.
 4. Dziecko przyprowadzone do przedszkola z założenia jest zdrowe i w związku z tym może wyjść na plac zabaw, spacer bądź wycieczkę.